Zasada ta nie będzie stosowana, gdy kontrola przedłuży się z przyczyn niezależnych od inspektora kontroli skarbowej, np. z winy podatnika.

Za nowelą przygotowaną przez komisję "Przyjazne Państwo" głosowało 397 posłów; nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw.

Obowiązujące obecnie przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres trwania postępowania prowadzonego przez urzędy skarbowe, jeżeli trwa ono dłużej niż ustawowe 3 miesiące. Przepis ten nie dotyczy jednak kontroli prowadzonych przez inspektorów skarbowych z UKS-ów, które mogą trwać 6 miesięcy.

Termin wejścia w życie nowelizacji to 1 lipca 2010 r.

Dzięki zmianom w ustawie o kontroli skarbowej, kontrolowani przez inspektorów skarbowych podatnicy będą korzystać z takich samych praw jak podatnicy, wobec których postępowania prowadzą organy podatkowe (urzędy skarbowe).

Według zasady wprowadzonej do tej ustawy, odsetki nie będą naliczane za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, w przypadku gdy decyzja nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego.

Termin wejścia w życie nowelizacji to 1 lipca 2010 r. Teraz nowela trafi do Senatu.