W rozliczeniu PIT za 2009 rok podatniczka po raz pierwszy chce skorzystać z ulgi internetowej. Nie ma tradycyjnych faktur za internet, lecz dostęp do nich na stronie internetowej operatora sieci.

– Czy wydrukowanie takiego dokumentu uprawnia mnie do skorzystania z ulgi w PIT – pyta pani Katarzyna z Bogucic.

Niestety, nie. Aby z ulgi skorzystać, podatnik musi udokumentować poniesione wydatki albo fakturami elektronicznymi, albo fakturami papierowymi.

Minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11597) wyjaśnił, że umożliwienie podatnikowi wglądu do treści faktury VAT za użytkowanie internetu w formie ścieżki dostępu do serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła, skąd może pobrać i wydrukować wygenerowany dokument, nie zapewnia, że są spełnione warunki do uznania tych faktur za wystawione, przesłane i przechowywane w formie elektronicznej. W związku z tym, posiadając tylko taki dostęp do faktur za internet, podatnik nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi internetowej w PIT. Trzeba tu podkreślić, że papierową fakturą nie będzie wydrukowanie jej ze strony internetowej operatora.

Wymóg wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych w formie elektronicznej oznacza, że jedyną właściwą jej formą jest jej postać elektroniczna, a nie papierowy wydruk. Odbiorca e-faktur jest zobowiązany do przechowywania faktur w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, które są zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Również w opinii organów podatkowych dokument będący wydrukiem faktury z internetu nie stanowi faktury w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (np. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 13 września 2007 r., nr1472/RPP1/443-265/ 07/MIRT).

Zdaniem organów podatkowych przesłanie drogą elektroniczną lub też udostępnienie za pomocą hasła faktury, która następnie zostanie wydrukowana przez odbiorcę, nie rodzi skutków prawnych. Jest to bowiem wyłącznie przekazanie do wiadomości odbiorcy treści faktury, a nie wystawienie i doręczenie faktury VAT.

Podstawa prawna

Rozdział 3 rozporządzenia z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337).

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).