Z ulgi odsetkowej korzystają podatnicy od roku zakończenia inwestycji, dla celów podatkowych jest to moment podpisania aktu notarialnego.
Początek odliczenia i moment nabycia prawa do ulgi odsetkowej zostały uzależnione od różnych zdarzeń. O prawie do odliczenia decyduje data podpisania umowy o kredyt lub pożyczkę. Zgodnie z przepisem przejściowym prawo do odliczenia ulgi zyskali podatnicy, którym kredyt lub pożyczka zostały udzielone w latach 2002–2006. Początek odliczenia został uzależniony od daty zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Podatnik może rozpocząć odliczenia najwcześniej za rok, w którym jego inwestycja mieszkaniowa została zakończona. W przypadku mieszkań i domów kupowanych od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub od gminy końcem inwestycji jest podpisanie właściwej umowy przenoszącej na podatnika własność nieruchomości.
Tym samym o dacie rozpoczęcia odliczenia nie decyduje wydanie mieszkania, ale podpisanie właściwej końcowej umowy w formie aktu notarialnego. Przykładowo, jeżeli deweloper oddał mieszkanie w listopadzie 2009 r., a akt notarialny zostanie podpisany w lutym 2010 r. to podatnik, który nabył prawo do ulgi odsetkowej, odliczy ją po raz pierwszy w zeznaniu za 2010 rok. Ulgę odsetkową po raz pierwszy w zeznaniu za 2009 rok rozliczą tylko te osoby, które podpisały akty notarialne w 2009 roku. Limit ulgi odsetkowej na 2009 rok wynosi 243 460 zł.
Inna definicja zakończenia inwestycji dotyczy osób, które swoje domy na kredyt budują same. W przypadku budowy budynku mieszkalnego, jego nadbudowy, rozbudowy, przebudowy (przystosowania) na cele mieszkalne zakończenie inwestycji jest równoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku określone w prawie budowlanym. W razie braku obowiązku uzyskania pozwolenia o zakończeniu inwestycji budowlanej decyduje zawiadomienie o zakończeniu budowy.
W przypadku samodzielnej budowy domów mieszkalnych inwestycja nie może trwać dłużej niż trzy lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie budowlane. Jeżeli podatnik przekroczy ten termin, traci prawo do ulgi odsetkowej. Takie odgraniczenie nie obowiązuje w przypadku nabycia mieszkań i domów od deweloperów, spółdzielni i gmin.