JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

starszy menedżer, doradca podatkowy w Pricewaterhouse-Coopers

Za rumuńskiego rezydenta podatkowego uznawana jest osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rumunii, lub posiada na terytorium Rumunii centrum interesów życiowych, lub przebywa na terytorium Rumunii dłużej niż 183 dni w każdym 12-miesięcznym okresie.

Osoby zagraniczne, które spełnią chociażby jedno z wskazanych kryteriów, uznane zostaną za rumuńskiego rezydenta podatkowego.

Generalnie rumuńscy rezydenci podatkowi podlegają opodatkowaniu w Rumunii od całości swoich światowych dochodów, włączając np. dochody kapitałowe, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Osoby zagraniczne, które nie są rezydentami podatkowymi Rumunii, podlegają opodatkowaniu w Rumunii jedynie od dochodów uzyskanych na terenie Rumunii w tym od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rumunii. 16-proc. podatek liniowy należny jest w przypadku uzyskania poniższych przychodów: wynagrodzenia z pracy oraz wynagrodzenia wypłacanego osobom pełniącym funkcję członka zarządu firmy rumuńskiej; dywidend wypłacanych przez rumuńskie firmy; odsetek, tantiem; nagród/wygranych; uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście, np. umów zlecenia.

Trzeba tu podkreślić, że nierezydenci podatkowi są zobowiązani do uzyskania w Rumunii numeru identyfikacji podatkowej oraz fiskalnego certyfikatu rejestracji w ciągu 30 dni od momentu, kiedy uzyskali dochód w Rumunii lub zawarcia umowy o pracę w Rumunii.

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na nierezydentów podatkowych w Rumunii, uzyskujących dochody na podstawie umowy z pracodawcą zagranicznym, jest konieczność składania miesięcznych deklaracji podatkowych, w których deklarowany jest dochód osiągnięty w danym miesiącu na terenie Rumunii oraz płatności podatku na bazie miesięcznej.

Zeznanie podatkowe składane jest w rumuńskim urzędzie skarbowym do 15 maja roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód był osiągnięty.

Warto wspomnieć, że aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów z pracy, polskich rezydentów podatkowych, wykonujących czasowo pracę na terenie Rumunii, należy odnieść się do postanowień umowy z 1994 roku w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Rumunii. Zgodnie z art. 25 pkt 1 lit. a) tej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Rumunii, to Polska zwolni taki dochód od opodatkowania. Niemniej jednak Polska przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był zwolniony od opodatkowania. W tym przypadku ma zastosowanie również art. 27 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(EM)

Podstawa prawna

■ Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 23 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 109, poz. 530).