Polacy, którzy chcą podjąć pracę w Rumunii, nie muszą starać się o specjalne pozwolenie. Od dochodów uzyskiwanych z pracy rumuński fiskus pobiera 16-proc. liniowy podatek pit.
Rumunia ma ogromny potencjał gospodarczy oferujący dogodne warunki inwestycyjne. Dlatego Polacy coraz częściej decydują się na podjęcie pracy w Rumunii.
- W styczniu 2007 r. Rumunia została przyjęta do grona państw Unii Europejskiej. Proces akcesji wymagał dostosowania do wymogów unijnych większości przepisów. Główne zmiany związane są z legalizacją pobytu oraz opodatkowaniem dochodów na terenie Rumunii - tłumaczyła Iwona Budek, starszy konsultant w Dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.
Pozwolenie na pracę
Począwszy od stycznia 2007 r. dla pracowników będących obywatelami UE zostały zniesione w Rumunii pozwolenia na pracę (typu A) dotyczące umów o pracę zawieranych lokalnie. Jednak - jak podkreśliła Iwona Budek - kraje członkowskie UE mogą zadecydować o zastosowaniu siedmioletniego okresu przejściowego dla obywateli rumuńskich, ograniczającego wolny dostęp do lokalnych rynków pracy poprzez wymóg uzyskania odpowiedniego zezwolenia na pracę. W przypadku tych krajów Rumunia może zastosować zasadę wzajemności.
- W związku z faktem, że Polska nie zastosowała żadnych ograniczeń w tym zakresie, nasi obywatele mogą wykonywać pracę w Rumunii bez zezwoleń na pracę - dodała Iwona Budek.
Z jej informacji wynika także, że osoby zagraniczne, oddelegowane do pracy w Rumunii przez firmy mające siedziby na terenie UE, nie mają już obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę (typu B).
PIT od dochodów
Na podstawie rumuńskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następujące dochody polegają opodatkowaniu w Rumunii: wynagrodzenia; działalność wykonywana osobiście; najem - dochód netto ustalany jest po odjęciu 25 proc. kosztów i podatek jest odprowadzany kwartalnie; dywidendy, odsetki; dochody kapitałowe - dochody kapitałowe są opodatkowane 16-proc. podatkiem liniowym (dla papierów wartościowych posiadanych przez okres krótszy niż 365 dni) oraz 1 proc. (dla papierów wartościowych posiadanych przez okres dłuższy niż 365 dni).
- Od stycznia 2007 r. dochody kapitałowe uzyskane ze zbycia papierów wartościowych firm, które nie są notowane na giełdzie oraz udziały firm z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają 16-proc. stawce podatkowej, bez względu na okres posiadania. Natomiast zwolniony z opodatkowania jest dochód związany z uzyskaniem opcji na akcje, przyznaniem prawa do realizacji oraz samej realizacji opcji na akcje - wskazała Iwona Budek.
Podkreśliła, że opodatkowaniu PIT w Rumunii podlega także działalność rolna; nagrody/wygrane - w tym przypadku podatek pobierany jest u źródła od wygranej, której wartość przekracza RON 600 od gry/dnia; emerytury (od nadwyżki ponad RON 900).
Od stycznia 2005 r. w Rumunii obowiązuje preferencyjny 16-proc. podatek liniowy.
- Jako wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu w Rumunii zakwalifikowane są również dodatkowe świadczenia w naturze, takie jak użytkowanie do celów prywatnych samochodu lub telefonu służbowego. Nie podlegają natomiast opodatkowaniu bony żywieniowe. 16-proc. podatkiem liniowym opodatkowane są również wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu - wyjaśniła nasz rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers.
Natomiast 10-proc. zaliczka na podatek dochodowy należna jest od następujących dochodów: wartość intelektualna, sprzedaż wysyłkowa, umowy cywilnoprawne.
Zakres podmiotowy
Z danych PricewaterhouseCoopers wynika, że następujące osoby są rozpoznawane jako podatnicy:
  • pracownicy zatrudnieni przez firmy rumuńskie, pracownicy oddziałów lub przedstawicielstw firm zagranicznych. W tym przypadku, podobnie jak w Polsce, to pracodawca działając jako płatnik jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzana do urzędu skarbowego podatku na bazie miesięcznej, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.
  • osoby zagraniczne wykonujące pracę na terenie Rumunii na podstawie zagranicznej umowy o pracę. W tym przypadku to podatnik jest zobowiązany do zadeklarowania dochodu, uzyskanego ze źródeł położonych na terenie Rumunii, oraz naliczenia i zapłaty podatku na bazie miesięcznej.
Ulgi podatkowe
Pomimo wprowadzenia liniowego opodatkowania, rumuńskie przepisy przewidują pewne zwolnienia, ulgi oraz odliczenia podatkowe. Iwona Budek zwróciła uwagę, że do dochodów zwolnionych z opodatkowania włączone zostały np. stypendia oraz dotacje rządowe, sponsoring, darowizny, odszkodowania, dochód osób zagranicznych wykonujących pracę na podstawie umów finansowanych z bezzwrotnych pożyczek udzielonych przez międzynarodowe instytucje finansowe w imieniu rządu rumuńskiego, zwrot wydatków związanych z dojazdami z pracy do domu, zwrot kosztów podróży, kosztów wynajmu mieszkania oraz innych kosztów ponoszonych w związku z oddelegowaniem (tu jednak obowiązują pewne limity), okolicznościowe upominki przekazane przez pracodawcę przy niektórych okazjach zwolnione są z opodatkowania do wysokości 150 RON.
Nasz ekspert wyjaśniła też, że aby obliczyć podstawę opodatkowania, od dochodów uzyskanych z umowy o pracę należy odliczyć następujące potrącenia:
  • składki odprowadzone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
  • ulga podatkowa. W rumuńskim rozliczeniu podatkowym możemy skorzystać z ulgi podatkowej, której wysokość zależna jest od poziomu dochodów i ograniczona do wysokości RON 250. Podatnicy uzyskujący dochody przekraczające RON 3 tys. nie są uprawnieni do korzystania z tej ulgi podatkowej. Dodatkowa ulga przysługuje podatnikowi posiadającemu osoby będące na jego utrzymaniu, np. żona, dzieci. Odliczenie to łącznie nie może jednak przekroczyć kwoty 650 RON;
  • składki wpłacone do prywatnego funduszu emerytalnego do wysokości 200 euro rocznie;
  • od 2007 roku, również wydatki do wysokości 300 RON za rok (około 89 euro) poniesione przez osoby indywidualne z tytułu pożyczek mieszkaniowych zaciągniętych w banku w związku z planami oszczędnościowymi na zakup domu lub mieszkania, są odliczane od podstawy opodatkowania dochodów.
  • również koszty uzyskania przychodów podlegają odliczeniu od dochodu, pod warunkiem że nie zostały poniesione na cele prywatne.
Rozliczenie roczne
Iwona Budek podkreśliła, że rok podatkowy w Rumunii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Zeznanie podatkowe składane jest w rumuńskim urzędzie skarbowym do 15 maja roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód był osiągnięty.
Osoby uzyskujące dochód z umowy o pracę lub z działalności wykonywanej osobiście opodatkowanej stawką liniową nie są zobowiązane do składania zeznania podatkowego.
Jakiekolwiek dopłaty podatku dokonywane są, na podstawie decyzji urzędu skarbowego, w terminie 60 dni od otrzymania powiadomienia z urzędu skarbowego. Zwroty podatkowe są również dokonywane w tym samym terminie.
WAŻNA LICZBA
16 proc. - preferencyjny liniowy PIT w Rumunii, który ma zastosowanie do niektórych kategorii dochodów
OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Od stycznia 2007 r. sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana stawkami podatkowymi 2- lub 3-proc. od wartości sprzedaży nieruchomości. Właściwa stawka podatkowa uzależniona jest od długości posiadania nieruchomości (trzy lata bądź dłużej) oraz od wartości nieruchomości (powyżej lub poniżej 200 tys. lejów rumuńskich (RON), ok. 59,1 tys. euro).
EWA MATYSZEWSKA