GRZEGORZ MŁODZIENIAK

doradca podatkowy, BPG Consulting

Tak

Od 1 stycznia 2008 r. wzrośnie z 7 do 22 proc. stawka VAT m.in. na roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu oraz obiekty budownictwa mieszkaniowego.

Stosowanie stawki 7 proc. na wyżej wymienione roboty budowlane do końca 2007 r. umożliwia czasowa derogacja wynikająca z Traktatu Akcesyjnego. Na jej podstawie w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc. w odniesieniu do:

  •  robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
  •  obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Zatem po 1 stycznia 2008 r. Polska jest zobowiązana do stosowania w regulacjach krajowych dotyczących opodatkowania budownictwa mieszkaniowego unormowań wynikających z Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Regulacje zawarte w dyrektywie umożliwiają stosowanie stawki obniżonej do dostawy, budowy, remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej. Ponadto stawką obniżoną państwa członkowskie, które uzyskały upoważnienie na podstawie decyzji Rady 2006/774/WE, mogą objąć - nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2010 r. - remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczną część wartości świadczonej usługi.

Polska skorzystała z przywilejów dyrektywy i przyjęła definicję budownictwa społecznego w znowelizowanej ustawie o VAT. Zgodnie z nią, od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-proc. stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 mkw. oraz domy jednorodzinne do 300 mkw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku nabycia większych mieszkań lub domów, podstawowa stawka VAT w wysokości 22 proc. płatna będzie jedynie od części ceny przypadającej na powierzchnię przekraczającą ustawowe limity. Z nowych przepisów wynika jednak, że do społecznego programu budownictwa mieszkaniowego nie będzie zaliczana infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu. Budowa, remont czy modernizacja tej infrastruktury od 1 stycznia 2008 r. będą zatem opodatkowa- ne stawką podstawową w wysokości 22 proc. VAT.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Art. 98 i art. 106 Dyrektywy 2006/112/WE oraz poz. 10 załącznika III i poz. 2 załącznika IV do Dyrektywy z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.).