MARCIN RETKA

specjalista w dziale Doradztwa Podatkowego KPMG

Tak

Datę powstania przychodu z tytułu świadczenia dla klienta usług księgowych zdefiniować należałoby jako ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie. Jest nią dwudziesty dzień każdego miesiąca.

Jeżeli, zgodnie z umową z klientem na świadczenie usług księgowych, termin wykonywania usługi został określony na okres od dziesiątego do dwudziestego dnia każdego miesiąca i do ostatniego dnia tego okresu usługa zostaje na rzecz klienta wykonana, to jako okres rozliczeniowy dla świadczenia tych usług, należy przyjąć okres od dziesiątego do dwudziestego każdego miesiąca.

Aby określić moment powstania przychodu dla celów podatkowych ze świadczenia tego typu usług, przyjmując, iż usługobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, należy sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2007 r. w ustawie tej znalazł się ustęp dotyczący momentu powstania przychodu w sytuacji rozliczania usług w okresach rozliczeniowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1e ustawy, jeżeli strony ustalą (w formie umowy ustnej lub pisemnej), że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W związku z powyższym datę powstania przychodu z tytułu świadczenia dla klienta usług księgowych, o których jest mowa w pytaniu, zdefiniować należałoby jako ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie. Jest nią dwudziesty dzień każdego miesiąca, gdyż, zgodnie z zawartą z klientem umową, do tego dnia usługa powinna zostać wykonana na jego rzecz. Fakt, że usługobiorca dokonuje księgowania i rozliczania dokumentów księgowych za poprzedni miesiąc, nie ma nic wspólnego z okresem rozliczeniowym dla wykonywania przez niego usług księgowych. W dacie wykonania usługi, czyli dwudziestego danego miesiąca, powinno nastąpić również udokumentowanie jej wykonania fakturą VAT wystawioną na klienta.

(ŁZ)

Podstawa prawna

■ Art. 14 ust. 1e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).