dr ANDRÉ HELIN

prezes BDO Numerica

Zatwierdzając ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, skorzystano z możliwości zawartych w rozporządzeniu nr 1606/2002/WE, wprowadzając możliwość sporządzania, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2005 roku, sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwość zastosowania MSR została ponadto rozszerzona na jednostkowe sprawozdania finansowe podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSR. Decyzję w sprawie dobrowolnie sporządzanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Wprowadzono też obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, oraz banków zgodnie z MSR.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Ponadto skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Decyzję w sprawie dobrowolnego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych niższego szczebla zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe.