Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1606/2002/WE nakłada na emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na regulowanych rynkach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązek stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2005 roku. Ponadto państwa członkowskie mają podjąć decyzję dotyczącą stworzenia możliwości lub nałożenia obowiązku stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez pozostałe jednostki. Kiedy trzeba stosować MSR?
dr ANDRÉ HELIN
prezes BDO Numerica
Zatwierdzając ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, skorzystano z możliwości zawartych w rozporządzeniu nr 1606/2002/WE, wprowadzając możliwość sporządzania, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2005 roku, sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Możliwość zastosowania MSR została ponadto rozszerzona na jednostkowe sprawozdania finansowe podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSR. Decyzję w sprawie dobrowolnie sporządzanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
Wprowadzono też obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, oraz banków zgodnie z MSR.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR.
Ponadto skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.
Decyzję w sprawie dobrowolnego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych niższego szczebla zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe.