W przypadku turnieju pokera podatek od gier rozliczy płatnik, który będzie wypłacał wygrane w turnieju pomniejszone o kwotę zapłaconego podatku.
Organami właściwymi w sprawach podatku od gier są obecnie naczelnicy urzędów celnych. Zmiany w tym zakresie wprowadzone mocą nowej ustawy o Służbie Celnej obowiązują od 31 października 2009 r. Od przyszłego roku zasady rozliczania podatku od gier ulegną dalszym zmianom w związku z wejściem w życie ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Zgodnie z regulacjami tej ustawy podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, oraz obliczania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej. Podatek, tak jak obecnie będzie rozliczany za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Szczególne zasady rozliczania podatku od gier będą dotyczyły podmiotów urządzających turniej gry pokera (posiadających koncesję na prowadzenie kasyna, w którym urządzany jest turniej). Jako płatnicy będą oni zobowiązani do: złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier oraz obliczania, pobierania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej, za okresy miesięczne, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Wygrane w turnieju gry w pokera będą zatem pomniejszone o kwotę podatku od gier.
Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani, bez wezwania, do obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej, wstępnie za okresy dzienne. Wpłaty dzienne powinny być dokonane nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania. Dokonane za miesiąc rozliczeniowy, wpłaty dzienne stanowią zaliczkę na podatek od gier i są uwzględniane w deklaracjach podatkowych. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej podatnik będzie rozliczał przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 75 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540).