Projekt ustawy przewiduje m.in. dostosowanie polskich regulacji do prawa wspólnotowego oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z najważniejszych propozycji umożliwia podatnikom odliczenie od dochodu lub podatku składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały zapłacone za granicą. Regulacje te stanowią dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06).

Likwidacja ulgi meldunkowej

Zmiany mające na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych dotyczą preferencyjnych zasad opodatkowania małżonków. Po ich wprowadzeniu małżonkowie – zarówno oboje nierezydenci, jak i tacy, z których tylko jeden jest rezydentem Polski – będą mogli korzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli w roku podatkowym co najmniej 75 proc. wszystkich opodatkowanych przychodów. Również samotni rodzice będący nierezydentami będą mogli skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń wspólnie z dzieckiem, jeżeli na terytorium Polski uzyskają co najmniej 75 proc. całkowitych przychodów w roku podatkowym.

Nowelizacja wprowadza również istotne modyfikacje w zakresie ulg podatkowych. W związku z likwidacją obowiązku meldunkowego, z ustawy o PIT zniknie ulga meldunkowa, przy sprzedaży mieszkania. W zamian rząd proponuje wprowadzenie zwolnienia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia przychodu w całości na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Projektowane regulacje dotyczą również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (działki), budynków niemieszkalnych oraz lokali użytkowych, a zatem będą miały szerszy zakres niż obecna ulga meldunkowa.

Modyfikacja ulgi na dzieci

Istotne zmiany dotyczą zasad rozliczania ulgi prorodzinnej. Projekt obejmuje preferencją także opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. W związku z tym, że w tym samym roku podatkowym dziecko może pozostawać pod władzą rodzicielską, opieką prawną innej osoby niż rodzic lub przebywać w rodzinie zastępczej, odliczanie ulgi zostało powiązane z miesiącami sprawowania opieki nad dzieckiem. Odliczeniu będzie podlegała kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę (sprawował opiekę) nad dzieckiem. Szczególne zasady odliczeń będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu wykonywana jest władza rodzicielska i sprawowana opieka. Z ulgi skorzystają również rodzice dzieci niepełnosprawnych (bez względu na wiek) otrzymujących nie tylko zasiłek, ale również dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku dzieci pełnoletnich, ulga będzie przysługiwała również na dzieci uczące się za granicą. Nowelizacja likwiduje ponadto możliwość ulgi prorodzinnej przez płatnika.

Inne korzystne zmiany

W projekcie zaproponowano zwolnienie z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zmienią się również zasady opodatkowania osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce, które uzyskują dochody z osobiście wykonywanej działalności (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej oświatowej, publicystycznej). Dziś są one opodatkowane jedną 19-proc. stawką podatkową. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby te będą mogły płacić podatek dochodowy według progresywnych stawek z uwzględnieniem kosztów uzyskiwania przychodu.

Ważna zmiana dotyczy osób, które rozpoczęły korzystanie z ulgi odsetkowej. Rozszerzono zakres ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

Rząd zaproponował również zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa lub samorządów.

WAŻNE

Nowelizacja ustawy o PIT zmienia również zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dopuszczono możliwość przekazania pieniędzy w korekcie zeznania, pod warunkiem jej złożenia w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania.