Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada likwidację ulgi meldunkowej, modyfikację ulgi na dzieci oraz odliczanie zagranicznych składek ubezpieczeniowych.

Projekt ustawy przewiduje m.in. dostosowanie polskich regulacji do prawa wspólnotowego oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z najważniejszych propozycji umożliwia podatnikom odliczenie od dochodu lub podatku składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały zapłacone za granicą. Regulacje te stanowią dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06).

Likwidacja ulgi meldunkowej

Zmiany mające na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych dotyczą preferencyjnych zasad opodatkowania małżonków. Po ich wprowadzeniu małżonkowie – zarówno oboje nierezydenci, jak i tacy, z których tylko jeden jest rezydentem Polski – będą mogli korzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli w roku podatkowym co najmniej 75 proc. wszystkich opodatkowanych przychodów. Również samotni rodzice będący nierezydentami będą mogli skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń wspólnie z dzieckiem, jeżeli na terytorium Polski uzyskają co najmniej 75 proc. całkowitych przychodów w roku podatkowym.

Reklama

Nowelizacja wprowadza również istotne modyfikacje w zakresie ulg podatkowych. W związku z likwidacją obowiązku meldunkowego, z ustawy o PIT zniknie ulga meldunkowa, przy sprzedaży mieszkania. W zamian rząd proponuje wprowadzenie zwolnienia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia przychodu w całości na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Projektowane regulacje dotyczą również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (działki), budynków niemieszkalnych oraz lokali użytkowych, a zatem będą miały szerszy zakres niż obecna ulga meldunkowa.

Modyfikacja ulgi na dzieci

Istotne zmiany dotyczą zasad rozliczania ulgi prorodzinnej. Projekt obejmuje preferencją także opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. W związku z tym, że w tym samym roku podatkowym dziecko może pozostawać pod władzą rodzicielską, opieką prawną innej osoby niż rodzic lub przebywać w rodzinie zastępczej, odliczanie ulgi zostało powiązane z miesiącami sprawowania opieki nad dzieckiem. Odliczeniu będzie podlegała kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę (sprawował opiekę) nad dzieckiem. Szczególne zasady odliczeń będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu wykonywana jest władza rodzicielska i sprawowana opieka. Z ulgi skorzystają również rodzice dzieci niepełnosprawnych (bez względu na wiek) otrzymujących nie tylko zasiłek, ale również dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku dzieci pełnoletnich, ulga będzie przysługiwała również na dzieci uczące się za granicą. Nowelizacja likwiduje ponadto możliwość ulgi prorodzinnej przez płatnika.

Inne korzystne zmiany

W projekcie zaproponowano zwolnienie z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zmienią się również zasady opodatkowania osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce, które uzyskują dochody z osobiście wykonywanej działalności (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej oświatowej, publicystycznej). Dziś są one opodatkowane jedną 19-proc. stawką podatkową. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby te będą mogły płacić podatek dochodowy według progresywnych stawek z uwzględnieniem kosztów uzyskiwania przychodu.

Ważna zmiana dotyczy osób, które rozpoczęły korzystanie z ulgi odsetkowej. Rozszerzono zakres ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

Rząd zaproponował również zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa lub samorządów.

WAŻNE

Nowelizacja ustawy o PIT zmienia również zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dopuszczono możliwość przekazania pieniędzy w korekcie zeznania, pod warunkiem jej złożenia w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania.