W rocznym zeznaniu podatkowym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte w danym roku przychody. Z uwagi na fakt, że podstawą opodatkowania PIT jest dochód, w deklaracji rocznej można też uwzględnić koszty uzyskania przychodów.

Wysokość kosztów, które pomniejszą przychód, będzie zależała od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Przykładowo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą w PIT uwzględnić tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Przysługują one w wysokości ustawowych limitów, uzależnionych od tego, czy pracownik był zatrudniony w jednej firmie czy w więcej niż jednej oraz czy dojeżdżał do pracy.

Przykład 1

Koszty za dzieło

Podatnik jest inżynierem budownictwa, zatrudnionym w pracowni projektowej zajmującej się projektowaniem obiektów mostowych. Z umowy o pracę wynika, jaka część przychodu korzysta z praw autorskich. Czy podatnikowi przysługują 50-proc. koszty uzyskania przychodów?

Podwyższone koszty uzyskania przychodów można stosować, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, a wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich lub praw pokrewnych. Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich lub praw pokrewnych, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania kosztów w wysokości 50 proc.

Jeżeli praca wykonywana przez podatnika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim, to do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Koszty 50-proc. mogą być zastosowane tylko do tej części wynagrodzenia za pracę, która stanowi dla pracownika przychód z tytułu praw autorskich.

W pewnych przypadkach podatnicy mogą w swoim rozliczeniu uwzględnić też wydatki faktycznie poniesione w danym roku podatkowym. Będzie to opłacalne zwłaszcza dla podatników, których roczne koszty, np. na dojazdy do pracy, znacznie przekraczają limity wynikające z ustawy o PIT.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w PIT za 2009 rok uwzględnić koszty.