JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. W ramach świadczonych usług otrzymuje zlecenia na transport towarów zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach przedsiębiorstwa zatrudnia kierowców, którym w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy wskazana została siedziba firmy. W siedzibie firmy zostają pracownikowi przydzielone zadania, tutaj też rozpoczyna się i kończy każda podróż służbowa. Z tytułu tych podróży są wypłacane pracownikom diety do wysokości przysługującej pracownikom sfery budżetowej. Czy wypłacona dieta korzysta ze zwolnienia od PIT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra pracy.

Odrębnymi przepisami są rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) i poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Zatem diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika na obszarze kraju i poza nim zwolnione są z podatku dochodowego do wysokości określonej w tych rozporządzeniach. Warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia jest odbycie przez pracownika podróży służbowej.

Kodeks pracy stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Zatem podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego.

W sytuacji gdy zostają spełnione warunki wynikające z kodeksu pracy oraz z rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. to świadczenia wypłacane przez pracodawcę z tytułu odbywanych podróży służbowych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w tych rozporządzeniach.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2009 r. (nr IPPB1/415-668/09-2/ES)