Obowiązek zapłaty odsetek od nadpłaty stanowi środek dyscyplinujący organy podatkowe do szybkiego i sprawnego rozpatrywania spraw podatkowych. Kiedy organ podatkowy będzie musiał wypłacić podatnikowi odsetki od nadpłaty?
Oprocentowanie nadpłaty przysługuje między innymi, gdy pomimo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem organ podatkowy nie zwrócił nadpłaty w ciągu dwóch miesięcy. Sytuacja ta z reguły ma miejsce, kiedy zasadność zwrotu nadpłaty jest początkowo badana, a następnie kwestionowana przez organ podatkowy, ale ostatecznie zasadność zwrotu nadpłaty zostaje potwierdzona np. przez sąd administracyjny lub organ wyższej instancji. Często wtedy zdarza się, że np. organ podatkowy drugiej instancji, badając prawidłowość decyzji organu pierwszej instancji, wydaje decyzję określającą wysokość nadpłaty lub stwierdzającą nadpłatę i zwraca nadpłatę w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji. Oznacza to, że dotrzymuje ustawowego terminu dla zwrotu nadpłaty w przypadku wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty, aczkolwiek ten zwrot nadpłaty następuje po okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem.
Zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadku wydania decyzji określającej lub stwierdzającej nadpłatę, jak i w przypadku gdy złożono wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji, oprocentowanie przysługuje, jeżeli zostanie spełniony chociaż jeden z warunków wymienionych w tym przepisie, tj. nadpłata nie zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji (co najczęściej ma miejsce), albo decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana, albo jeżeli nadpłata nie została zwrócona w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, co najczęściej w sytuacji opisanej powyżej ma miejsce. Zatem dla prawa do otrzymania odsetek od nadpłaty ważny jest upływ czasu od dnia złożenia wniosku o nadpłatę, a nie zwrot nadpłaty w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

Robert Pasternak, partner, radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza