Wśród wielu spraw, o których zdecydują delegaci na III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych (odbędzie się 15–17 stycznia 2010 r.), może znaleźć się od dawna dyskutowana w środowisku sprawa zmian ustrojowych samorządu. Jeśli nawet doradcy zdecydują, jak powinien zmienić się ustrój, nie oznacza to, że zmiany wejdą w życie. Zmiana ustroju wiąże się z koniecznością nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, o której decyduje minister finansów i parlament.

Propozycje zmian

Oś dyskusji o zmianach ustrojowych stanowią dwa rozwiązania. Pierwsze, zakładające powołanie izb regionalnych posiadających osobowość prawną, oraz drugie przewidujące ewolucyjne wzmocnienie kompetencji obecnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP). Jacek Pawlik, doradca podatkowy i prezes w ECCOM Spółka Audytu i Doradztwa, opowiada się za utworzeniem osobowości prawnej izb regionalnych, ponieważ w jego opinii decentralizacja struktury organizacyjnej Izby pozwoliłaby na bardziej optymalne i dostosowane do specyfiki danego regionu wykonywanie działań na rzecz doradców podatkowych oraz lepsze sprawowanie pieczy przez samorząd nad wykonywaniem zawodu. W środowisku takie stanowisko określane jest jako rewolucyjne. Za drugim rozwiązaniem, czyli ewolucyjnymi zmianami w ustroju KIDP, opowiedziała się Krajowa Rada Doradców Podatkowych po przeprowadzonej w maju 2008 r. konferencji w Nałęczowie.

Jak mówi Marek Kwietko-Bębnowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Rada w uchwale z 29 lipca 2008 r. wyraziła pogląd, będący odbiciem wniosków płynących z dyskusji środowiska, że na obecnym etapie utworzenie izb regionalnych jako osób prawnych nie może być uznane za uzasadnione. Marek Kwietko-Bębnowski dodaje, że w tej samej uchwale Rada rekomendowała zmiany do ustawy o doradztwie, które podnoszą rangę i samodzielność regionów. Mają one polegać na przyznaniu zgromadzeniom regionalnym oraz zarządom regionalnych oddziałów kompetencji organów Izby o regionalnym zasięgu działania. Takie zmiany – zdaniem naszego rozmówcy – zapoczątkują ewolucyjny proces dochodzenia do osobowości prawnej regionów poprzez istotne upodmiotowienie regionów w stosunku do stanu obecnego.