Znajomi wymieniający się rzeczami używanymi o różnej wartości, które posiadają dłużej niż sześć miesięcy, nie muszą płacić podatku.
Wymiana rzeczy używanych staje się coraz bardziej popularna i modna. I nie chodzi tylko o transakcje w internecie. Regularna wymiana rzeczy, np. ubrań, książek, płyt, odbywa się wśród znajomych w ramach cyklicznych spotkań towarzyskich. Czy taką towarzyską inicjatywą mógłby się zainteresować fiskus? Okazuje się, że jest to możliwe.
Jak wyjaśnia Łukasz Strzelec, doradca podatkowy i menedżer w Ernst & Young, podstawową kwestią jest ustalenie, czy regularna wymiana rzeczy spełnia warunki działalności służącej osiąganiu zysków prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły. Gdyby tak było, należałoby dokonać rejestracji działalności gospodarczej i rozliczać się podatkowo. Zdaniem eksperta trudno będzie jednak uznać, że regularnie prowadzona wymiana rzeczy jest działalnością gospodarczą. I to nawet w sytuacji gdy będzie ona prowadzona w sposób zorganizowany, np. w formie wymiany na portalach aukcyjnych.
– W przeważającej ilości przypadków wymiana ma charakter ekwiwalenty, wzajemny – podkreśla Łukasz Strzelec.
Dlatego nie można uznać, że jest ona prowadzona w celach zarobkowych.
Również zamiana poza działalnością gospodarczą może pociągać za sobą obowiązki podatkowe. Łukasz Strzelec przypomina, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, za które uznaje się również umowę zamiany. Dotyczy to sytuacji, gdy transakcja nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i ma miejsce przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie.
– Gdy obie strony umowy posiadały rzeczy będące przedmiotem zamiany przez okres dłuższy niż sześć miesięcy u żadnej z nich nie powstanie obowiązek podatkowy – tłumaczy ekspert.
W innej sytuacji przychód podatkowy u konkretnej osoby będzie określony w wysokości wartości rynkowej rzeczy.
Łukasz Strzelec zwraca też uwagę na zwolnienie. Dotyczy ono umowy zamiany rzeczy o wartości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł. Limit dotyczy jednej umowy. Dlatego jeżeli strony zawrą kilka umów zamiany i każda z nich będzie opiewała na wartość niższą niż 2280 zł, to wszystkie będą wolne od tego podatku, nawet jeśli w sumie ich wartość przekroczy przedmiotowy limit.
Ważne
Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany rzeczy u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość rzeczy zbywanej w drodze zamiany