Do transakcji zamiany najczęściej dochodzi przy obrocie nieruchomościami. Dokonując zamiany czy to nieruchomości, czy innych rzeczy, trzeba liczyć się z konsekwencjami w zakresie podatków.

Czy od zamiany mieszkania jest PIT

Podatnicy 21 marca 2007 r. dokonali zamiany mieszkania wartego 10 tys. zł na mieszkanie warte 90 tys. zł. Następnie 10 kwietnia 2007 r. podatnicy sprzedali mieszkanie z zamiany. Czy od takiej transakcji jest PIT?
Tak
Przez nabycie należy rozumieć umowę sprzedaży, zamiany, darowizny lub inną umowę zobowiązującą do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W związku z tym skutkiem prawnym zawartej umowy zamiany, jest przeniesienie prawa własności nieruchomości.
W przedmiotowej sprawie podatnicy, dokonując zamiany, nabyli nową nieruchomość, a pięcioletni termin do ustalenia przychodu ze sprzedaży mieszkania, które nabyte zostało w wyniku zamiany, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym zostało dokonane nabycie. Uzyskany przez podatników dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej poprzez zamianę podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym.
Podstawa prawna
• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dochód powstaje u każdej strony

Podatniczka zamierza dokonać zamiany mieszkania na mniejsze. Czy w takim przypadku dochód zostanie ustalony dla obu stron umowy zamiany?
Tak
W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami dochód ustala się u każdej ze stron umowy.
Podstawa prawna
• Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przy zamianie są koszty

Czy przy rozliczeniu podatkowym zamiany działek można uwzględnić koszty uzyskania przychodów?
Tak
Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.
Przy zamianie działek przychodem jest wartość zbywanej działki wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
Podstawa prawna
• Art. 19, art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy do umowy zamiany potrzebna jest faktura

Czy do aktu notarialnego umowy zamiany niezabudowanych działek podatnik VAT powinien wystawić fakturę VAT?
Tak
Podatnik zobowiązany będzie wystawić fakturę VAT stwierdzającą w szczególności dokonanie zamiany, datę jej dokonania, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek wystawienia faktury nie jest uzależniony od tego, czy dana czynność podlega opodatkowaniu czy też korzysta ze zwolnienia VAT. Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej wystawiają faktury VAT.
Podstawa prawna
• Art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy umowa zamiany zawsze podlega PCC

Czy w związku z zamianą lokali zawsze powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? Zamiana nastąpiła między teściami a synową.
Nie
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.
Jednak zwalnia się od podatku zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn. Do I grupy podatkowej zalicza się m.in. synową i teściów. W konsekwencji wskazana umowa zamiany jest objęta zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak w związku z tym, że umowa zamiany lokali mieszkalnych zawarta pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych w opisanym przypadku nie powstanie zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.
Podstawa prawna
• Art. 1, art. 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy przy podatku ważna jest wartość zamiany

Podatniczka zamierza dokonać zamiany własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych powinna stanowić różnica wartości rynkowej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i lokalu mieszkalnego?
Tak
Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu stanowi różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali.
Ustawodawca nie zastosował wyrażenia w tym przepisie: na taki sam lokal lub prawo do lokalu, należy więc sądzić, że taki sposób ustalenia podstawy opodatkowania dotyczy umowy zamiany własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na takie prawo lub lokal stanowiący odrębną nieruchomość oraz umowy zamiany lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na taki lokal lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.
W pozostałych przypadkach podstawę opodatkowania przy umowie zamiany stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek, np. zamiana zabudowanej nieruchomości (budynek mieszkalny) na nieruchomość lokalową (lokal mieszkalny).
Podstawa prawna
• Art. 6 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy umowa spółki jest opodatkowana

Czy zmiana umowy spółki cywilnej jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Tak
Zmiana umowy spółki cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy jest przychód przy umorzeniu jednostek

Podatnik dokonał zamiany jednostek uczestnictwa jednego z subfunduszy na inny w jednym funduszu inwestycyjnym, które zostały mu umorzone. Czy będzie musiał ustalić przychód z tego tytułu?
Nie
Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Podstawa prawna
• Art. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zamiana rzeczy jest zwolniona z PIT

Podatniczka przez zamianę rzeczy zmieniła komputer. Czy taka umowa może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego?
Tak
Wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł.
Podstawa prawna
• Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przy zamianie akcji powstanie dochód

Spółki w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego zamierzają dokonać zamiany akcji. Czy od takiej zamiany powstanie dochód?
Nie
Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, nie podlega opodatkowaniu w momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje. Dochód przypadający z zamiany akcji spółki konsolidowanej na zbyte akcje spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany.
Podstawa prawna
• Art. 24 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).