Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, czy przyznany kierowcom zwrot kosztów wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej w kwocie 5 euro na dobę będzie podlegał zwolnieniu od PIT.

Wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych przepisach wydanych przez ministra pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz za granicą.

Według katowickiej izby, skoro pracodawca sam zdecydował, że będzie zwracał pracownikom ponoszone przez nich wydatki związane z korzystaniem z toalet i sanitariatów podczas podróży, to należy przyjąć, że zwrot ten mieści się w granicach określonych przepisami o podróży służbowej. Tym samym podlega on zwolnieniu z PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 listopada 2009 r. (nr IBPBII/1/415-715/09/BJ).