ORZECZENIE

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczyło zwolnienia z podatku dochodowego wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych dla pracowników spółki. Spółka stanęła na stanowisku, że wynagrodzenia te są wolne od podatku dochodowego. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia rozstrzygnął także zawarte we wniosku wątpliwości o charakterze technicznym dotyczące sposobu naliczania i odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Dyrektor izby skarbowej uchylił z urzędu to postanowienie. Uznał, że doszło do rażącego naruszenia prawa, bowiem zachodziła rozbieżność pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem postanowienia. Naczelnik w sentencji postanowienia uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy dotyczące tylko zwolnienia z opodatkowania, natomiast w uzasadnieniu zawarł swoje stanowisko odnośnie sposobu naliczania i odprowadzania miesięcznych zaliczek.

W wyniku wniesionej skargi WSA w Rzeszowie uchylił decyzję, uznając, że w postanowieniu tym nie ma rozbieżności pomiędzy sentencją a uzasadnieniem. Organ I instancji w sentencji dokonał oceny prawnej stanowiska spółki zawartego we wniosku. Natomiast w uzasadnieniu odniósł się również do innych kwestii, które były jednak przedmiotem wątpliwości spółki wyrażonych we wniosku. WSA orzekł, że organ podatkowy ma obowiązek rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości podatnika, także te o charakterze technicznym. Nie doszło zatem do rażącego naruszenia prawa.

Sygn. akt I SA/Rz 505/07

RENATA SMOLAK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte