W obecnej sytuacji rynkowej część firm może mieć przejściowe trudności z wypłatą świadczeń pracowniczych w należnym terminie. Niestety, niewypłacone pracownikom w obowiązującym terminie pensje czy też nieodprowadzone składki nie mogą być zaliczone przez firmę w ciężar kosztów podatkowych.

Niewypłacone wynagrodzenia

W przypadku wynagrodzeń obowiązującą zasadą w rozliczeniu podatkowym jest to, że wydatki na płace pracowników będą stanowić koszt podatkowy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorstwo będące spółką kapitałową z powodu czasowych problemów finansowych pensje pracownicze będzie wypłacać na przykład z miesięcznym opóźnieniem, to dla celów podatkowych należy je przypisać do tego miesiąca, w którym zostały faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika, niezależnie od okresu, którego dotyczą.

Zatem wynagrodzenia wypłacone po terminie powinny zostać rozliczone na zasadzie kasowej (przypisane do kosztów w miesiącu faktycznej wypłaty), a nie zasadzie memoriałowej, jaką stosuje się przy terminowym rozliczaniu tego typu wydatków.