W przypadku niewypłacenia w terminie wynagrodzeń albo odprowadzenia składek ubezpieczeniowych dla rozliczenia kosztów podatkowych stosuje się kasową metodę rozliczenia.
W obecnej sytuacji rynkowej część firm może mieć przejściowe trudności z wypłatą świadczeń pracowniczych w należnym terminie. Niestety, niewypłacone pracownikom w obowiązującym terminie pensje czy też nieodprowadzone składki nie mogą być zaliczone przez firmę w ciężar kosztów podatkowych.

Niewypłacone wynagrodzenia

W przypadku wynagrodzeń obowiązującą zasadą w rozliczeniu podatkowym jest to, że wydatki na płace pracowników będą stanowić koszt podatkowy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.
Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorstwo będące spółką kapitałową z powodu czasowych problemów finansowych pensje pracownicze będzie wypłacać na przykład z miesięcznym opóźnieniem, to dla celów podatkowych należy je przypisać do tego miesiąca, w którym zostały faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika, niezależnie od okresu, którego dotyczą.
Zatem wynagrodzenia wypłacone po terminie powinny zostać rozliczone na zasadzie kasowej (przypisane do kosztów w miesiącu faktycznej wypłaty), a nie zasadzie memoriałowej, jaką stosuje się przy terminowym rozliczaniu tego typu wydatków.Nieodprowadzone składki

Z kolei naliczane od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) w części finansowanej przez pracodawcę (płatnika), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) można ująć w kosztach podatkowych w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:
● z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
● z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.
Dla podatników CIT termin opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, składek na Fundusz Pracy oraz FGŚP za dany miesiąc upływa 15. dnia następnego miesiąca.
Zatem warunkiem, aby składki związane z płacami mogły zostać ujęte w kosztach w miesiącu, za który są należne, jest ich opłacenie nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te płace są należne.
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 4g i 4h, art. 16 ust. 1 pkt 57, 57a i ust. 7d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).