Opłata paliwowa dla oleju napędowego od 1 stycznia 2010 r. zostanie podwyższona do 233,99 zł za 1000 litrów z obecnych 115,76 zł.
Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje państwa członkowskie do ustalania poziomu opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej nie niższego niż minimalne poziomy opodatkowania określone w załączniku do dyrektywy. Dotyczy to m.in. oleju napędowego. Wymóg spełnienia kryterium minimalnego opodatkowania w stosunku do oleju napędowego ma zostać zrealizowany przez podwyższenie stawki opłaty paliwowej. Projekt odpowiedniej ustawy przyjął już rząd. O podwyżce opłaty paliwowej DGP informował jako pierwszy we wrześniu.
Minimalna stawka opodatkowania wymagana od 1 stycznia 2010 r. dla oleju napędowego powinna wynosić 1281,99 zł za 1000 litrów (przyjmując kurs 1 euro – 4,245 zł). Na poziom minimalnego opodatkowania składa się stawka akcyzy oraz stawka opłaty paliwowej, które wynoszą obecnie odpowiednio 1048,00 zł za 1000 litrów i 92,61 zł za 1000 litrów, co daje łączną kwotę 1140,61 zł za 1000 litrów. Różnica pomiędzy wymaganą minimalną stawką opodatkowania a obecnym poziomem opodatkowania oleju napędowego wynosi 141,38 zł za 1000 litrów. O taką kwotę zwiększy się wysokość opłaty paliwowej dla oleju napędowego, która począwszy od 1 stycznia 2010 r. powinna wynosić 233,99 zł za 1000 litrów. Natomiast stawka opłaty paliwowej dla pozostałych paliw i gazów silnikowych od przyszłego roku wzrośnie do 119,82 zł za 1000 kg. Obecnie opłata paliwowa od wszystkich rodzajów paliw silnikowych lub gazu wynosi 115,76 zł za 1000 kg.