Do opłat o charakterze sankcyjnym zalicza się m.in. opłaty eksploatacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe i depozytowe. Opłat sankcyjnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają one wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Minister finansów wydał rozporządzenie stanowiące nowelizację obecnie obowiązującego rozporządzenia z 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym. Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z faktu uchylenia ustawy z 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 128, poz. 1409 z późn. zm.) i zastąpienia jej nową ustawą z 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 91, poz. 740).

Za czynności związane z kontrolą doraźną nie pobiera się opłaty, chyba że w ich wyniku zostanie stwierdzone, że sprawdzona partia towaru paczkowanego nie spełnia wymagań dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy. Wtedy są pobierane opłaty za kontrole planowe. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 listopada 2009 r.