Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Oznacza to, że do kosztów podatkowych można zaliczyć zarówno koszty bezpośrednio związane z przychodami, jak również koszty pośrednie, czyli takie, które choćby potencjalnie mogą pomóc firmie w osiągnięciu przychodu. Co więcej, kosztami są także koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Oczywiście drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc zaliczyć określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, jest to, że wydatek nie może znaleźć się w katalogu kosztów niezaliczanych do kosztów podatkowych z mocy ustawy, a więc nie może być na liście określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Analogiczne regulacje zawiera art. 22 i 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Regulacje te są na tyle szerokie i nieprecyzyjne, że powodują wiele sporów z organami podatkowymi, które następnie przenoszą się na sale rozpraw sądów administracyjnych. Wyroki dotyczące możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowią bowiem dużą część wszystkich sporów rozstrzyganych przez sądy administracyjne.

Jak przypomniał WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 202/09) jednym z podstawowych warunków zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego poniesienie. Jeśli więc organ podatkowy zakwestionuje np. faktury, na podstawie których wydatki zaliczono do kosztów podatkowych, oznacza to, że wydatki te błędnie zaliczono do kosztów. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądów. WSA w Kielcach podzielił tym samym stanowisko określone w wyroku NSA (sygn. akt II FSK 1755/06).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie nietypowe wydatki podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Co może być kosztem

Wydatków na badania

Opłat inicjalnych

Sprawdź również:

Jak rozliczyć wydatki na imprezy

Czy wydatki na okulary myśliwskie będą kosztem

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP