Firma może skorzystać z jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Podatnik zamierza kupić samochód ciężarowy (kategoria N1) oraz skorzystać z pomocy de minimis (jest uprawniony). Czy można zastosować jednorazową amortyzację wobec samochodu ciężarowego kategorii N1 (KRŚT-742)?
ODPOWIEDŹ IZBY
Od 2007 roku niektórzy podatnicy mogą skorzystać ze szczególnych preferencji w zakresie amortyzacji środków trwałych, tj. z tzw. amortyzacji jednorazowej.
Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W latach 2009 i 2010 kwota limitu tych odpisów amortyzacyjnych wynosi 100 tys. euro w każdym z tych lat podatkowych. W 2009 roku limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi więc 338 tys. zł.
Jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego. Łączna wartość tej pomocy w okresie trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro.
W przypadku jednorazowej amortyzacji decydujące znaczenie ma to, kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
W analizowanej sprawie będzie istniała możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego do wysokości limitu 100 tys. euro, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 października 2009 r. (nr IPPB1/415-541/09-6/ES)