Funkcjonariuszowi za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej, w szczególności za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych mogą być udzielane wyróżnienia. Minister finansów opracował projekt rozporządzenia określającego warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom. Reguluje on zasady przyznawania następujących wyróżnień: dyplomu, krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni nagrody pieniężnej lub rzeczowej mianowania na wyższy stopień służbowy. Projektowane przepisy nie dotyczą przyznawania odznaki honorowej oraz przedstawienia do odznaczenia państwowego, które to wyróżnienia regulują odrębne przepisy.

Wyróżnień udziela kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza, albo szef Służby Celnej. Podkreślić należy, że nowa ustawa o Służbie Celnej z 27 sierpnia 2009 r., która wejdzie w życie 31 października, wprowadza – w porównaniu z obecną ustawą – nową formę wyróżnienia w postaci krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego.

Krótkoterminowy urlop wypoczynkowy udzielony jako wyróżnienie powinien być wykorzystany w terminie wskazanym przez funkcjonariusza, o ile nie zakłóci to normalnego toku służby, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia udzielenia wyróżnienia. Na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza krótkoterminowy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany nie więcej niż w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem.

Krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego udziela się funkcjonariuszowi w dniach służby, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby.

Podstawa

Projekt z dnia 2 września 2009 r. ministra finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.