Przychód za udostępniony garaż

Przychodami z działalności gospodarczej są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną takich świadczeń określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według następujących zasad. Gdy przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców. Gdy przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu. A jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. We wszelkich innych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

JAK TO ZROBIĆ...

PROBLEM

Czy wpisując do ewidencji środków trwałych nabyty wcześniej samochód, powinienem jako datę nabycia wpisać datę zakupu?

ROZWIĄZANIE:

Podatnik prowadzący ewidencję środków trwałych jest zobowiązany podać w niej datę nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych albo prawnych. Niekoniecznie musi to być data równoznaczna z wpisem do ewidencji, czy tym bardziej z datą przyjęcia do używania. Datą nabycia jest zazwyczaj data figurująca na fakturze, rachunku albo umowie cywilnej, przenoszącej prawo do środka trwałego na podatnika, który zamierza prowadzić amortyzację. Szczególnie istotne znaczenie ma data nabycia, w przypadku gdy podatnik decyduje się na zakwalifikowanie do składników majątku firmy rzeczy nabyte dużo wcześniej, zwłaszcza gdy samo nabycie nie było jeszcze bezpośrednio związane z działalnością. Dzięki temu bowiem można ustalić, czy podatnik dokonał w sposób właściwy określenia wartości początkowej środka trwałego.

PRZYKŁAD: DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY FIRMOWEGO AUTA

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych kupił w czerwcu 2007 r. samochód osobowy o wartości początkowej 60 tys. zł. Ustalił roczną stawkę amortyzacji w wysokości 20 proc. i zdecydował się na amortyzowanie tego samochodu w cyklu miesięcznym. W kwietniu 2010 r. samochód zostanie sprzedany. Podatnik uzyska przychód ze sprzedaży w wysokości 28 500 zł. Koszt uzyskania przychodu (zaktualizowana wartość środka trwałego) to 27 000 zł. (60 000 zł minus 33 tys. zł, czyli 33 razy 1 tys. zł). Dochód do opodatkowania wyniesie więc 1500 zł (przychód 28 500 zł minus koszt 27 000 zł).