W ramach rocznego rozliczenia PIT można odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (dalej ustawa o DPP), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Oznacza to, że organizacja, której możemy przekazać nasze pieniądze, tak by było to premiowane odliczeniem, musi być jednym z podmiotów wymienionych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego. Z przepisów, do których odwołuje się ustawa o PIT (czyli art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o DPP), dowiadujemy się, że chodzi tu o organizacje pozarządowe, którymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Do grupy tej zaliczane są też osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Ważne

Nie można odliczyć darowizn przekazanych m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych i samorządów zawodowych