Podatnicy, którzy w 2009 roku opłacali składki ubezpieczeniowe, będą mogli uwzględnić je w rocznym zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia 2010 r. Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszą dochód, zdrowotne – podatek.
Odliczeniem, z którego może skorzystać każda osoba, która w roku podatkowym ponosiła wydatki na składki ubezpieczeniowe, jest możliwość uwzględnienia tych składek w rocznym zeznaniu PIT.
Podatnicy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o faktycznie poniesione w danym roku podatkowym wydatki na sfinansowanie składek emerytalno-rentowych.
Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.):
● zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na rzecz osób współpracujących,
● potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.
Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że odliczyć od dochodu można zarówno składki zapłacone bezpośrednio przez podatnika, jak i składki, które ze środków podatnika potrącił płatnik.
Uwaga – odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne dotyczy tych wydatków, które nie zostały przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba też wiedzieć, że uwzględnienie składek w zeznaniu rocznym jest uprawnieniem podatników, a nie obowiązkiem. Odliczenie składek wykazuje się w składanym zeznaniu rocznym (PIT- -37, PIT-36, PIT-36L). Niepotrzebny w tym przypadku jest dodatkowy załącznik.
Od dochodu można odliczyć tylko składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy podmiotami wykonującymi zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą są:
● Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
● otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
● zakłady emerytalne, określone w przepisach o zakładach emerytalnych,
● płatnicy składek.
Wskazany katalog jest katalogiem zamkniętym. To oznacza, że przykładowo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie została wymieniona w tym kręgu podmiotów, a tym samym nie wykonuje zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników płacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uregulowane zostały ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie są one tożsame ze składkami unormowanymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym podatnik opłacający składki do KRUS nie ma możliwości odliczenia tych wydatków od dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP: Jak w rocznym zeznaniu rozliczyć składki ubezpieczeniowe.