Odpowiedzialność do zmiany

Eksperci są zgodni: rozpoczęcie prac nad ustawą regulującą kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników to krok w dobrym kierunku. Paweł Kochanowski, starszy menedżer w ITA Doradztwo Podatkowe, stwierdza, że obecnie nikt już chyba nie ma wątpliwości (może poza samymi urzędnikami), że potrzebne są rozwiązania umożliwiające odpowiedzialność osobistą za błędnie wydaną decyzję. Powinno to znacząco ukrócić samowolę urzędników i stanowić dodatkową ochronę podatników.

– Pozwoli to na wprowadzenie równej odpowiedzialności stron postępowania za błędne działanie – obecnie jedynie podatnik odpowiada materialnie za swoje błędy – komentuje Paweł Kochanowski.

Według niego ważne jest, aby zakres odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariusza publicznego wynikający z ustawy był precyzyjnie i jednoznacznie określony. W przeciwnym razie zamiast rozwiązania problemu dostaniemy kolejny bubel prawny utrudniający życie zarówno podatnikom, jak i urzędnikom.

Legislacja do poprawy

Zmian wymagają regulacje nie tylko dotyczące odpowiedzialności urzędników, trzeba też poprawić samą procedurę tworzenia prawa. Zdaniem Arkadiusza Michaliszyna, prawnika, partnera w CMS Cameron McKenna, nie należy liczyć na to, że ustawa o odpowiedzialności urzędników, jeśli zostanie przyjęta, wpłynie rewolucyjnie na jakość stosowania prawa. Pewnych rzeczy nie sposób zmienić. Jeżeli prawo stanowione jest złe, to jego stosowanie również będzie złe. Jeżeli tak wiele przepisów podatkowych może być interpretowanych na tak wiele sposobów, to nie można oczekiwać, że urzędnicy będą stosowali prawo właściwie. Ustalenie, kiedy urzędnik zastosował prawo po prostu źle, a kiedy rażąco źle, będzie dyskusyjne.

– Najlepszą drogą do ukrócenia urzędniczej samowoli jest poprawa przepisów materialnych, a nie proceduralnych. Sęk w tym, że pisanie dobrego prawa jest rzeczą trudną. Niewątpliwą korzyść odniosą firmy ubezpieczeniowe, bo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej urzędników będzie się dobrze sprzedawać – podsumowuje Arkadiusz Michaliszyn.

Odpowiedzialność pracowników

● Kara upomnienia lub nagany np. za nieprzestrzeganie przepisów bhp

● Kara pieniężna, np. za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

● Kara materialna, np. za wyrządzenie szkody (odszkodowanie w wysokości wyrządzonej szkody, ale nie wyższe niż trzymiesięczne wynagrodzenie)