Rada Ministrów nie wyraziła zgody na wprowadzenie trzyletniego wyłączenia prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu paliwa do napędu tzw. samochodów z kratką. Rząd rozpatrywał wczoraj założenia do nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczyły one przede wszystkim uregulowania zasad odliczenia VAT od paliwa.

Resort finansów chciał wyłączyć na okres trzech lat (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.) prawo do odliczania VAT naliczonego również w przypadku zakupu paliwa do napędu samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej. Skutkiem zmian byłoby wprowadzenie takich samych ograniczeń w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów z tzw. kratką jakie obowiązują w stosunku do samochodów osobowych. Rada Ministrów nie przyjęła jednak tych założeń. Rząd zaakceptował propozycję podwyższenia limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT z 50 tys. zł do 150 tys. zł. Podwyższenie limitu do zwolnienia z podatku od towarów i usług ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty. Podatnik zwolniony z VAT nie musi prowadzić pełnej ewidencji oraz składać deklaracji VAT. Nowy limit będzie wprowadzany stopniowo. Na rok 2010 wyniósłby 100 tys. zł, osiągając poziom docelowy, tj. 150 tys. zł dopiero w roku 2011.

Przyjęte zostały również założenia dotyczące uszczegółowienia ustawowych wytycznych do wydania rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku instalowania kas fiskalnych.

Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2009 r. (sygn. K 36/08), w którym Trybunał stwierdził, że delegacja dla ministra finansów w ustawie o VAT dla wydania rozporządzenia o zwolnieniu ze stosowania kas fiskalnych jest zbyt ogólna.

Zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy utracą moc z upływem dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. 23 kwietnia 2010 r.