Problem posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku udzielenia rabatów kontrahentowi wraca ponownie po kilkumiesięcznej przerwie. Ostatnio zapadły bowiem dwa sprzeczne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, które rozpoczynają na nowo bój o to, czy podatnik, który nie ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, może obniżyć VAT. Zdaniem WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 742/09) wymóg ten jest sprzeczny z unijną Dyrektywą 112. Zdaniem WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 632/09) na stosowanie takiego wymogu dyrektywa pozwala, a więc podatnik, który nie ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, nie może obniżyć swojego VAT.

Brak zgodności z dyrektywą

Jak mówi Jerzy Martini, doradca podatkowy z Baker & McKenzie, w stanie prawnym od 1 grudnia 2008 r., aby obniżyć VAT z faktury korygującej, w większości przypadków nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru.

– Po pierwsze, dlatego że zakres wyłączenia z obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zwalnia z tego obowiązku praktycznie każdego podatnika. A po drugie, warunek ten jest niezgodny z dwoma zasadami ogólnymi prawa wspólnotowego: zasadą proporcjonalności oraz efektywności, dlatego nie powinien być stosowany – podkreśla Jerzy Martini.

Jak dodaje Roman Namysłowski, doradca podatkowy Ernst & Young, zasada proporcjonalności wyklucza możliwość wprowadzania regulacji nieproporcjonalnych do realizowanego celu i które dodatkowo uniemożliwiają w określonych sytuacjach (niezależnych od podatnika) skorzystanie z przysługujących mu praw, tj. prawa do określenia podstawy opodatkowania jako kwoty należnej pomniejszonej o udzielone rabaty.

Jak ocenia Bartosz Bogdański, doradca podatkowy w MDDP, mimo pewnych wątpliwości wyrok warszawskiego sądu bardziej odpowiada obecnym przepisom Dyrektywy 112. Ekspert przyznaje, że rzeczywiście art. 90 ust. 1 Dyrektywy 112 udziela państwom członkowskim prawo do ustalenia warunków, na jakich podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu rabatu.

– Zgodnie z wyrokami ETS (sprawa C-566/07 Stadeco oraz C-35/05 Reemtsma) reguły te nie powinny jednak naruszać zasady neutralności VAT ani też wprowadzać uciążliwych warunków proceduralnych trudnych do spełnienia przez podatników – mówi Bartosz Bogdański.