JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Firma podatnika prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług i wynajmu sprzętu oświetleniowego i promocyjnego. W 2007 roku firma wypożyczyła nieodpłatnie w celach testowych i za pośrednictwem innej firmy na okres trzech dni rzutniki dla klienta tej firmy. Ponieważ rzutniki nie zostały w terminie zwrócone (zwrot nastąpił dopiero po dwóch tygodniach), firma podatnika wystawiła fakturę o treści: Dodatkowe koszty związane z przetrzymaniem rzutników. Zarówno wystawiona faktura, jak i jej kopia zostały przekazane wypożyczającemu i mimo że klient wypożyczającego nie dokonał płatności wynikającej z tej faktury, nie została zwrócona z kopią do firmy podatnika, bowiem wypożyczający uznał, że obie faktury zniszczy, o czym poinformował podatnika. Przedmiotowa faktura została natomiast ujęta w kosztach podatkowych firmy, za pośrednictwem której działał wypożyczający. Czy w związku z wyksięgowaniem faktury podatnika, której podatnik fizycznie u siebie nie posiada, podatnik powinien płacić podatek dochodowy i VAT od tej faktury?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.