JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Na skutek awarii instalacji wodociągowej w kwietniu 2006 r. mieszkanie podatniczki zostało zalane. Rzeczoznawca powołany przez spółdzielnię mieszkaniową wycenił zniszczenia spowodowane tą awarią na 3131,60 zł. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło wnioskodaw-czyni z tego tytułu jedynie kwotę 1 tys. zł jako górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pozostałą kwotę, tj. 2131,60 zł, tytułem odszkodowania wypłaciła podatniczce spółdzielnia mieszkaniowa, wystawiając jednocześnie PIT-8C. Czy otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?

ODPOWIEDŹ IZBY

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są z pewnymi wyjątkami otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W konsekwencji ze zwolnienia przedmiotowego korzystają odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy.

Stosownie do art. 363 par. 1 kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednak gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

W omawianym przypadku na skutek awarii instalacji wodociągowej należącej do spółdzielni mieszkanie podatniczki zostało zalane. Spółdzielnia mieszkaniowa częściowo ze środków swojego ubezpieczyciela, a częściowo ze środków własnych wypłaciła podatniczce (poszkodowanej) tytułem naprawienia szkody odpowiednią sumę pieniędzy - odszkodowanie, przy czym wysokość tego odszkodowania oszacowana została w tym przypadku przez rzeczoznawcę powołanego specjalnie na tę okoliczność.

Zatem otrzymana przez podatniczkę tytułem odszkodowania kwota 2131,60 zł korzysta - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 8 sierpnia 2007 r., nr BI/4117-0044/07

EWA MATYSZEWSKA