Podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT, np. przewidzianego dla małżonków, muszą złożyć w terminie zeznanie roczne. Nawet jednodniowe opóźnienie pozbawi podatników preferencji.
Reklama

Czy stan zdrowia usprawiedliwia opóźnienie

Podatnik jest poważnie chory. Przez chorobę zeznanie PIT za 2008 rok wraz z żoną złożył 5 maja 2009 r. Teraz urząd skarbowy żąda zeznań oddzielnych od podatnika i jego żony. Czy stan zdrowia może usprawiedliwić spóźnienie?
NIE Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiągniętych przez siebie dochodów. Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot ulg. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
Wspólne opodatkowanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy o liniowym PIT lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy termin złożenia PIT można przywrócić

Czy konkubinat pozbawi preferencji podatkowych

Czy zeznanie można złożyć pocztą

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie złożyć w urzędzie preferencyjne zeznanie podatkowe.