EMIL GÓŹDŹ

doradca podatkowy, wspólnik spółki doradztwa podatkowego WGS Consulting

Nie

Nieodpłatne przekazanie książek przez bibliotekę nie będzie stanowiło czynności opodatkowanej VAT, gdyż wcześniej nie przysługiwało prawo do odliczenia od darowanych książek podatku naliczonego.

Przez podlegającą opodatkowaniu VAT odpłatną dostawę towarów rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Mając na uwadze powyższe przepisy ustawy o VAT, należy zauważyć, że w analizowanym przypadku istotną okolicznością jest to, że biblioteka publiczna jest podatnikiem zwolnionym z VAT, gdyż jej sprzedaż podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem nie przekroczyła ustawowego limitu, tzw. zwolnienia podmiotowego. W związku z tym bibliotece publicznej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów. Tym samym, mając na uwadze treść art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie rzeczy na rzecz innej instytucji kultury nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy zwolnieni na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Należy przyjąć, że w takiej ewidencji powinny zostać wykazane jedynie transakcje, które podlegają opodatkowaniu VAT, z wyjątkiem tych wskazanych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, czyli odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Wynika to z faktu, że prowadzenie ewidencji ma na celu ustalenie wysokości obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT u danego podatnika dla celów ustalenia, czy dany podatnik przekroczył limit powodujący utratę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

W związku z tym, że nieodpłatne przekazanie towarów przez bibliotekę publiczną nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, należy uznać, że czynność ta nie powinna być też ujęta w prowadzonej ewidencji.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 88 ust. 4 oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).