Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) biegłych rewidentów nie zmienia dotychczasowych sum gwarancyjnych ubezpieczenia, ale rozstrzyga obecne problemy interpretacyjne. Zgodnie z projektem obowiązek ubezpieczenia w zakresie czynności rewizji finansowej powsta-nie nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania spra- wozdań finansowych. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia w przypadku tych usług w przeliczeniu na polską walutę ma wynosić 45 tys. euro. Co jednak najważniejsze – projekt reguluje, kiedy należy wykupić polisę w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, czyli np. w zakresie doradztwa podatkowego, usługowego prowadzenia ksiąg czy wykonywania ekspertyz. Zgodnie z propozycją resortu należy to uczynić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tych usług. Oznacza to, że jeżeli podmiot audytorski ma wpisane te usługi w umowie spółki, ale nie zamierza ich wykonywać w danym momencie, nie musi wykupywać ubezpieczenia w tym zakresie.

45 tys. euro ma wynieść suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC biegłych