Projekt wprowadza także obowiązek prowadzenia i dokumentowania prowadzonych przez instytucje obowiązane, w tym doradców podatkowych, analiz przeprowadzonych transakcji (art. 8a). Dotychczas wymóg ten nie był wprost zapisany w ustawie. Analizy mają służyć realizacji obowiązku typowania transakcji podejrzanych, powiązanych i związanych z finansowaniem terroryzmu.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, zwiększy się zakres obowiązków nakładanych na doradcow podatkowych między innymi w zakresie stosowania środków należytej staranności (art. 8c) czy wzmożonej należytej staranności (art. 9e) wobec klienta. Projekt rozszerza katalog instytucji obowiązanych np. o podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, fundacje i stowarzyszenia. Zakłada także możliwość jej stosowania w stosunku do przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro. Przepisy ustawy przewidują również sankcje finansowe, nakładane na instytucje obowiązane, za uchybienie wskazanym w ustawie obowiązkom. Sankcje mają być nakładane przez ministra finansów w drodze decyzji administracyjnej. Równocześnie projekt przewiduje zmianę dotychczasowego brzmienia art. 299 par. 2 kodeksu karnego. W rezultacie regulacja ta obejmie większy krąg osób.

W praktyce stosowanie ustawy dostarczy instytucjom obowiązanym, w tym doradcom podatkowym i osobom usługowo prowadzącym księgi rachunkowe, mnóstwo dodatkowej pracy i problemów.

Not. ŁZ