Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta wiąże się z nieustannym doskonaleniem zawodowym, wynikającym zarówno ze zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, jak i ustawowego obowiązku nałożonego ustawą korporacyjną. Obowiązkowe doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów obejmuje udział w corocznym szkoleniu dotyczącym wybranych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zagadnień zgłaszanych przez środowisko biegłych rewidentów. Wybór podmiotu przeprowadzającego obligatoryjne szkolenia biegłych podlega weryfikacji przez organ samorządu, który wydaje zgodę na ich przeprowadzenie, analizując przedstawione przez podmiot założenia organizacyjno-programowe. W tym wyborze uwzględnia się przygotowane przez ubiegający się podmiot materiały szkoleniowe oraz formy sprawdzenia opanowania tematyki obligatoryjnego szkolenia. Dodatkowo poziom szkoleń w trakcie ich realizacji jest weryfikowany przez wizytatorów Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dokonujących oceny jakości i zgodności szkolenia z ustalonym uprzednio programem oraz zwyczajnie przez rynek poprzez swobodny wybór spośród uprawnionych organizatorów szkoleń. Niezaprzeczalną zaletą szkoleń jest fakt, iż uczestniczą w nich wyłącznie biegli rewidenci, co pozwala im na wymianę doświadczeń oraz omówienie zagadnień szczególnie złożonych czy budzących wątpliwości.

Z uwagi na kryteria doboru podmiotów szkolących, jak i fakt, że prawo do uczestnictwa w tych szkoleniach mają wyłącznie biegli rewidenci, należy uznać taką formę doskonalenia zawodowego za spełniającą wymogi ustawowe w zakresie doskonalenia zawodowego.

Not. AP