Osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły skorzystać z preferencyjnego rozliczenia za 2009 rok.
Osoby samotnie wychowujące dzieci na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym mogą określić swój podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów.
Możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem daje samotnym rodzicom ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Mogą z niej skorzystać osoby samotnie wychowujące w roku podatkowym:
● dzieci małoletnie,
● dzieci, bez względu na wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
● dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, oprócz dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodu- jącej obowiązku zapłaty podatku.
W przypadku ostatniej grupy dzieci (uczących się w wieku do 25 lat) ważne jest, aby dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu. Przy czym na równi z przychodami zwolnionymi traktowany jest dochód dziecka do kwoty 3089 zł (w 2009 roku) opodatkowany na zasadach ogólnych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wymogów jakie trzeba spełnić, żeby rozliczyć się wspólnie z dzieckiem

Podatników na ryczałcie

Kłopotów z konkubinatem

Konieczności składania wniosków

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy wspólny PIT z dzieckiem?.