Celnicy będą kontrolowali nie tylko paczki nadsyłane z zagranicy, ale także te przesyłki krajowe, które zawierają wyroby akcyzowe.
Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania kontroli w obrocie pocztowym. To wykonanie delegacji z art. 48 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. Dotychczas takiego rozporządzenia nie było, a obowiązujące w tym zakresie przepisy miały stosunkowo ogólny charakter. Niemniej sama kontrola odbywała się w sposób zbliżony do tego, co wynika z projektowanych przepisów.
Nowe rozporządzenie ma określić warunki kontroli konkretnych przesyłek pocztowych. Sposób kontroli uzależniony ma być od rodzaju obrotu, w którym znajduje się dana przesyłka, czyli od tego, czy jest to obrót z krajami trzecimi (krajami spoza UE), obrót wewnątrzwspólnotowy (w ramach UE) czy też obrót krajowy wyrobami akcyzowymi.
Wobec przesyłek w obrocie z krajami spoza Unii kontrola ma być wykonywana na ogólnych zasadach przewidzianych przepisami prawa celnego (chodzi m.in. o kontrolę w zakresie poboru należności celnych i VAT). Przy obrocie wewnątrzwspólnotowym kontrola ma być wykonywana w celu ustalenia, czy nie zostały naruszone przepisy dotyczące zakazów lub ograniczeń w obrocie oraz przepisy o podatku akcyzowym. W przypadku obrotu krajowego kontrola ma być wykonywana w celu ustalenia, czy nie zostały naruszone przepisy o podatku akcyzowym. Sama kontrola ma polegać m.in. na sprawdzeniu dokumentów towarzyszących przesyłce, a także na rewizji samej przesyłki, czyli jej otwarciu i sprawdzeniu zawartości w celu porównania jej z dokumentami. Jeśli kontrola dotyczyła będzie wyrobów akcyzowych, możliwe będzie pobranie próbek tych wyrobów do badania.
W toku kontroli organ celny nie tylko będzie mógł ustalić rodzaj i ilość towarów znajdujących się w przesyłce, ale także ich wartość.
Typowanie przesyłek do kontroli ma się odbywać m.in. na podstawie analizy ryzyka lub wyniku kontroli ogólnej polegającej na sprawdzeniu dokumentów towarzyszących przesyłce. Oznacza to kontrolę przede wszystkim tych przesyłek, które wydadzą się podejrzane już po wstępnym zweryfikowaniu dokumentów.
Projekt czeka teraz na podpis ministra finansów i publikację w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem publikacji.