Rząd przedstawił projekty nowych rozporządzeń dotyczących udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną. Jeden z projektów dotyczy pomocy publicznej na szkolenia. Drugi związany jest z pomocą na zatrudnienie pracowników.

Zgodnie z projektowanymi przepisami udzielanie pomocy publicznej na szkolenia nie będzie podlegało notyfikacji Komisji Europejskiej. Notyfikacji podlega jedynie pomoc, której wartość brutto przekracza 2 mln euro na jeden projekt szkoleniowy. Według rozporządzenia z 22 maja 2007 r. (Dz.U. nr 93, poz. 622), które ma być uchylone, graniczna kwota na jedno szkolenie wynosi 1 mln euro.

Również ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, będą mogły być udzielane w ramach rozporządzenia małym, średnim i dużym przedsiębiorcom bez obowiązku notyfikacji.

Notyfikacji podlegać będzie jednak pomoc, której wartość brutto przekracza określone limity. Stanowić będzie bowiem wtedy pomoc indywidualną.

Tak będzie, gdy łączna wartość ekwiwalentu dotacji brutto pomocy na zatrudnienie pracowników odpowiednio znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji, przekracza rocznie kwotę stanowiącą równowartość 5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, gdy wartość ekwiwalentu dotacji brutto przekracza 10 mln euro.