Już 6 października 2008 roku upływa termin złożenia wniosku o abolicję podatkową dla osób, które uzyskały z pracy za granicą dochody w 2002 roku. Od poniedziałku na złożenie potrzebnych formularzy zostanie zatem już tylko 22 dni.

Ustawa abolicyjna (Dz.U. nr 143, poz. 894) przewiduje, że jeśli podatnik nie rozliczył się z dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym, a miał taki obowiązek, może złożyć wniosek o udzielenie abolicji podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowej w PIT za dany rok podatkowy. Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

Inaczej będzie, gdy podatnik rozliczył zagraniczne zarobki w Polsce i musiał zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia. Wtedy podatnik ma prawo złożyć wniosek o abolicję podatkową, w którym poprosi o zwrot części podatku stanowiący różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów metody wyłączenia z progresją.

Może zdarzyć się jeszcze jedna sytuacja. Podatnik mógł rozliczyć w Polsce tylko część dochodów z pracy za granicą i odprowadzić tylko część podatku. Wtedy wniosek o abolicję będzie dotyczył umorzenia zaległości podatkowej i zwrotu podatku. Łączna kwota umorzonej zaległości podatkowej i zwrotu podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

Podatnik musi złożyć wniosek sporządzony według ustalonego wzoru

Aby ubiegać się o umorzenie zaległości oraz zwrot, podatnik musi złożyć wniosek sporządzony według ustalonego wzoru, który jest oznaczony jako PIT-AZ. Wniosek składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu złożenia wniosku. Przy wspólnym wniosku małżonków mających różne miejsce zamieszkania właściwym jest urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z nich.

Podatnik jest obowiązany dołączyć do wniosku: oświadczenie AZ-O, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość: uzyskanych przychodów oraz zapłaconego za granicą podatku, jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty lub zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek w przypadku gdy wniosek dotyczy umorzenia zaległości.