Znane są wysokości norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Ogłoszone zostało rozporządzenie ministra finansów z 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. nr 160, poz. 1269). Określa ono rodzaj i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Wszystkie normy dla określonych rodzajów upraw i produkcji w przyszłym roku będą wyższe. Przykładowo norma dla uprawy w tunelach ogrzewanych powyżej 50 mkw. roślin ozdobnych od 1 mkw. uprawy wzrośnie z 7,12 do 7,19 zł.

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą ustalać wysokość uzyskiwanych dochodów, pomniejszając przychody o koszty ich uzyskania albo korzystając z norm szacunkowych dochodu. Minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.