W DGP nr 183 informowaliśmy, że podatnicy nie wiedzą, jak rozliczać koszty uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości, gdy na jej kupno zaciągnęli kredyt w walucie obcej i od momentu kupna do sprzedaży powstały różnice kursowe.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na naszą prośbę wyjaśniło, jak w takiej sytuacji postąpić. Zdaniem MF różnic kursowych nie będzie można uwzględnić w kosztach podatkowych.

Resort wyjaśnił, że od dochodu m.in. z odpłatnego zbycia podatek dochodowy wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Natomiast – jak dalej tłumaczy MF – koszty uzyskania przychodu z tytułu m.in. odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Koszty związane z pozyskaniem pieniądza na nabycie zbywanej nieruchomości, w tym różnice w kursie waluty, w jakiej kredyt został zaciągnięty, występujące w trakcie spłaty kredytu, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tej nieruchomości. Wydatki związane ze spłatą kredytu nie mogą być także potraktowane jako nakłady poczynione w trakcie posiadania zbywanej nieruchomości, gdyż w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie wartości samej nieruchomości.