Czy można poprosić o duplikat faktury

Wskutek powodzi u przedsiębiorcy zniszczone zostały faktury VAT. Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach i poprosić m.in. o duplikaty faktur?

TAK

Podatnicy mają obowiązek przechowywać księgi podatkowe oraz związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To nie koniec obowiązków. Podatnicy muszą też przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty te przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

Jeśli chodzi o rozliczenia VAT, to w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego. Kluczowe w kontekście wykazania prawidłowości rozliczeń jest posiadanie faktur VAT (zarówno faktur sprzedaży, jak i faktur zakupu), gdyż to one są dokumentami źródłowymi, na podstawie których dokonuje się zapisów w ewidencji VAT (i sprawdzenia zgodności tych zapisów ze stanem rzeczywistym) oraz rozliczenia kwot podatku naliczonego. W przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy też posiadać kopie paragonów fiskalnych oraz raporty dobowe.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy przepisy wskazują szacowanie dochodów

Czy dokumentację trzeba odtworzyć

Czy brak rozliczenia usprawiedliwi kradzież

Czy można wnioskować o ulgi

Czy bez dokumentu można rozliczyć koszty

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak przed fiskusem tłumaczyć się z zaginięcia lub zniszczenia dokumentacji podatkowej.