dr JANUSZ FISZER

partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW

Konstrukcja wymiany udziałów (akcji) wprowadzona do polskiego prawa podatkowego 1 stycznia 2007 r. i pozwala na uniknięcie opodatkowania w przypadku zbycia udziałów lub akcji polskiej spółki kapitałowej na rzecz innej spółki kapitałowej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Artykuł 12 ust. 4d ustawy o CIT stanowi, że w przypadku podatników dokonujących zbycia udziałów (akcji) jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka zbywająca podlegają w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Zasada ta ma zastosowanie bez względu na miejsce osiągania dochodów. Ma zastosowanie również, jeśli w zamian za zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej albo otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 proc. wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub – w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji) i jeżeli w wyniku nabycia udziałów (akcji): spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane albo spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane, zwiększa liczbę udziałów (akcji) w tej spółce – wtedy do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce zbywającej i w spółce nabywającej.

W orzeczeniu z 5 lipca 2007 r. w tzw. sprawie Kofoed Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmował się kwestią, czy wypłata dywidendy bezpośrednio po tzw. wymianie udziałów ma wpływ na zastosowanie dyrektywy w sprawie fuzji, stanowiącej podstawę do zastosowania wspomnianej bezpodatkowej transakcji wymiany udziałów. Trybunał stwierdził, że taka wypłata nie stanowi przeszkody do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z dyrektywy UE w sprawie fuzji.