INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Katowicach rozstrzygnęła, czy faktura wystawiona przez zagranicznego kontrahenta dla polskiego przedsiębiorcy jest wystarczającym dokumentem, aby dokonać wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Według izby, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, musi on spełniać łącznie następujące warunki: powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu; nie może być wymieniony w ustawie wśród wydatków niestanowiących kosztów; musi być właściwie udokumentowany.

Każda transakcja musi być udokumentowana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce. Dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest faktura VAT. Jeżeli więc faktury wystawiane przez zagranicznego kontrahenta są fakturami VAT w rozumieniu polskich przepisów, to stanowią dowody księgowe będące podstawą do zaewidencjonowania wydatków w księdze podatkowej. Dopiero w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika uzyskanie faktury nie jest możliwe, podstawą wpisu mogą być inne dokumenty.

W sytuacji gdy dokumenty otrzymane od kontrahenta zagranicznego nie są fakturami VAT, ale spełnią warunki pozwalające uznać je za inne dowody księgowe - również mogą stanowić podstawę wpisu do księgi podatkowej. Jednak dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Gdy wydatek podany jest w walucie obcej, podatnik musi go przeliczyć na złote.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2008 r. (Br IBPB1/415-441/08/AP (KAN-5420/05/08)).