Do wpisywania kosztów ubocznych zakupu towarów handlowych i materiałów przeznaczona jest kolumna 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Koszty uboczne zakupu. Za koszt uboczny zakupu możemy uznać m.in. koszt transportu towarów, spedycji, koszt jego załadunku i rozładunku, ubezpieczenia w drodze, koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej, a więc wszystkie te dodatkowe opłaty, które są bezpośrednio związane z przemieszczeniem towaru od sprzedawcy aż do momentu złożenia ich w magazynie nabywcy.

W przeciwieństwie do definicji ceny zakupu zawartej w par. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej, w której ustawodawca wymienił wszystkie elementy ceny zakupu, katalog kosztów ubocznych zakupu został wymieniony tylko przykładowo. Oznacza to, że katalog ten nie jest zbiorem zamkniętym. W każdym przypadku należy więc indywidualnie rozpatrywać kwestię wydatku bezpośrednio związanego z zakupem towarów handlowych, biorąc pod uwagę również ogólne przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów.

Dowód księgowy, stanowiący podstawę ujęcia wydatków ubocznych zakupu, stanowi faktura VAT lub rachunek.

Towary handlowe i materiały wpisuje się natomiast w kolumnie 10 w cenach zakupu, tj. cenach, jakie nabywca zapłacił, pomniejszonych o VAT podlegający odliczeniu, po obniżeniu o uzyskane upusty i rabaty. Z kolei cena zakupu towarów handlowych i materiałów powiększona o koszty uboczne ich zakupu stanowi cenę nabycia. W cenie nabycia można natomiast wycenić towary handlowe i materiały w spisie z natury, który obowiązkowo należy sporządzić na początek i koniec roku podatkowego.

Warto dodać, że w przypadku nabycia środków trwałych kosztów związanych z ich transportem czy wyładunkiem nie wpisuje się w kolumnie 11 książki ani w żadnej innej kolumnie księgi. Nabyty środek trwały należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej równej cenie nabycia, a więc uwzględniając w niej koszty uboczne zakupu.

Ważne!

W przypadku nabycia środków trwałych kosztów związanych z ich transportem czy wyładunkiem nie wpisuje się do podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475).