Działalność socjalna

Świadczenia urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS pełnią jednak nieco inną funkcję. Wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

– Świadczenia z ZFŚS pełnią funkcję pomocy materialnej, co wynika również z definicji działalności socjalnej zawartej w odpowiednich przepisach – przypomina Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper.

Świadczenia urlopowe są natomiast wypłacane w wysokości określonej przez pracodawcę, która nie zależy od sytuacji i potrzeb pracownika. Jedynym warunkiem ich wypłaty jest, aby pracownik korzystał w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W związku z tym, w opinii eksperta, zróżnicowanie traktowania wypłat z ZFŚS oraz świadczeń urlopowych wydaje się uzasadnione.

– Świadczenia urlopowe należy traktować jako dodatkowy dochód pracownika, który może być przyznawany z daleko idącą dowolnością, natomiast wypłaty z funduszu socjalnego podlegają pewnym ograniczeniom wynikającym z ustawy o ZFŚS – argumentuje Bartosz Matusik.

Limit zwolnienia

Porównując sytuację pracowników z zakładów posiadających fundusz świadczeń socjalnych i tych, w których brak jest takiego funduszu, nie można pominąć kwestii wysokości przysługujących świadczeń.

– Kwota świadczenia urlopowego z reguły przekracza wysokość przysługującego zwolnienia podatkowego dla świadczeń z ZFŚS, więc pracownicy otrzymują wyższe świadczenia na urlop nawet po potrąceniu podatku – mówi Anna Misiak. Z kolei przy świadczeniach na urlop z ZFŚS mogą pojawić się dodatkowe warunki uzależniające jego wypłatę i wysokość od kryterium socjalnego, w konsekwencji dofinansowanie może być niższe lub pracownik w ogóle może go nie uzyskać.

– Należy pamiętać, że zwolnienie podatkowe do 380 zł odnosi się łącznie do świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych wypłacanych z funduszu, zatem może się okazać, że dofinansowanie wczasów pracownika nie mieści się już w limicie zwolnienia i podlega opodatkowaniu w całości lub w części – podkreśla Anna Misiak.

Pracodawcy, którzy zrezygnowali z tworzenia ZFŚS i dofinansowują urlop pracownikom bez względu na dodatkowe kryteria socjalne i w kwocie przewyższającej podatkowe zwolnienie, powinni zatem pozostać przy dotychczasowym sposobie wypłat.

380 zł do takiej kwoty przysługuje zwolnienie z PIT od dopłat do urlopu z ZFŚS