JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie przekształcenia w spółkę komandytową. W najbliższym czasie spółka ta stanie się spółką komandytową, której wspólnikami będą osoby fizyczne oraz osoba prawna. Wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o. będzie podatnik. Obok tej spółki komandytowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o. (zwanej spółką komandytową 1) funkcjonować będzie inna spółka komandytowa (zwana spółką komandytową 2), do której przystąpi spółka komandytowa 1 oraz wniesie wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, stanowiącej jej własność. Wniesienie nieruchomości nastąpi według jej wartości rynkowej. Czy wniesienie nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego wiąże się z powstaniem po stronie wspólników spółki komandytowej 1 przychodu do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ IZBY

Spółka komandytowa jest zaliczana do spółek osobowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ma zatem zdolność do czynności prawnych, ale nie posiada osobowości prawnej. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika, proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. W przedmiotowej sprawie strona - spółka kapitałowa - zamierza wnieść wkład niepieniężny do spółki komandytowej. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

Ponieważ wkład niepieniężny w postaci nieruchomości wniesiony zostanie do spółki osobowej, nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, w myśl którego przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W związku z tym wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie wspólnika. Ponadto podatnik uzyska przychód w momencie sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości będącej przedmiotem wkładu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wówczas wartość początkowa nieruchomości pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Podsumowując, wniesienie przez spółkę 1 do spółki 2 nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego nie wiąże się z powstaniem po stronie wspólników spółki 1 przychodu do opodatkowania, nie ma zatem podstaw do ustalania w tej sytuacji dochodu do opodatkowania.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 sierpnia 2008 r. (nr IPPB1/415-595/08-2/EC)