IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o rozliczeniach zagranicznych

Ważny jest kurs przed wystawieniem faktury

Dniem właściwym do przeliczenia na złote kwoty wykazanej na fakturze dla celów CIT, w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nabywania i sprzedaży usług reklamowych. Świadczy usługi na podstawie umów zawieranych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W związku ze specyfiką branży, w której spółka prowadzi działalność, ceny za świadczone usługi ulegają częstym zmianom. Zdarza się, że już po wykonaniu usługi, wystawieniu faktury i otrzymaniu wynagrodzenia, powstają okoliczności skutkujące podwyższeniem ceny za wyświadczoną usługę (np. z powodu zmiany postanowień umowy). Okoliczności te nie są znane w momencie zawierania umowy i wystawiania faktury. Są one uzależnione od wielu zewnętrznych czynników, w związku z czym nie jest możliwe ich przewidzenie w chwili wystawiania faktury pierwotnej. Po podwyższeniu ceny spółka wystawia fakturę korygującą, a kontrahent uiszcza różnicę ceny. Spółka świadczy usługi zarówno na podstawie umów przewidujących okresy rozliczeniowe, jak i umów, zgodnie z którymi usługi rozliczane są jednorazowo. Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?

ODPOWIEDŹ IZBY: Warszawska Izba Skarbowa uznała stanowisko spółki za prawidłowe. Zdaniem spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dniem właściwym do przeliczenia na złote kwoty wykazanej na fakturze dla celów CIT jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz:

Do obniżenia podatku należnego potrzebne jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej

E-faktura może mieć formę skrzynki pocztowej

Faktury elektroniczne można wystawiać, wysyłać i archiwizować

Do e-faktury można wystawić papierową korektę

Faktura zaliczkowa może obejmować całą cenę

Wniesienie aportu trzeba wykazać na fakturze VAT

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Faktury VAT w interpretacjach organów podatkowych